бжьэныжь фо


бжьэныжь фо

безым зэрилъу гъэ ежьа фо хьэкIуэ
мёд, хранившийся в сотах запечатаным более года

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.